คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่

คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


104 ถนนราชดำริ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร  +66 2 256 4107 - 09 ต่อ 411, 412
แฟ็กซ์ +66 2 254 7577
www.trcarc.org