การทำงานของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่


คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่จะลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดทัศคติเชิงบวกกับการตรวจสุขภาพ เช่น การจัดเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ นำกิจกรรมดังกล่าวไปออกรายวิทยุชุมชนในสถานศึกษา รวมถึงพยายามดึงกลุ่มดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างกระแสความสนใจ จากนั้นก็จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนในชุมชน