คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ คืออะไร

คือ โครงการที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในกลุ่มของเยาวชน และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้แกนนำในชุมชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และกระตุ้นให้คนในชุมชนของตนเองมีความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองจากการติด เชื้อเอชไอวี และหันเข้ามารับบริการการตรวจสุขภาพในคลินิกสุขภาพชาย คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย
โครงการนี้จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกคลินิกสุขภาพชายเคลื่อนที่ไปยัง สถานศึกษาต่าง ๆ โดย ณ ปัจจุบัน เรามีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งหมด 6 แห่ง และมีการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาทั้งก่อน และหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควบคู่กับการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร และการบริการต่างๆ ของคลินิกสุขภาพชาย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

บริการของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่จะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ยังเป็นลักษณะแบบ 3 วันกลับฟังผล  ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต้องการที่รู้ผลในวันที่ตรวจสุขภาพแบบไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ทีมคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่สัญญาว่าจะให้บริการดังกล่าวในปี 2555 เป็นต้นไปแน่นอน