ยาต้านไวรัสเอชไอวีAsk Our Experts

วิธีการทานยาต้านไวรัส
ยาต้านไวรัสเอชไอวี
รายชื่อยาต้านไวรัส คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด:
แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทางคลีนิคนิรนาม มีประสบการณ์และความรู้ในการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มารับบริการ ในการจัดการดูแลรักษา รวมถึง มีกฏอย่างเคร่งครัดในการจ่ายยา ดังนั้น ยาดังกล่าว ทางคลีนิคนิรนามจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ และหมายเลขประกอบการแพทย์ พร้อมสำเนา เท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยในการขอรับบริการด้านยา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนาม

ราคายาต้านไวรัส ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

1. 3TC 150 mg + NVP 200 mg + AZT 250 mg
Trade Name: GPO-VIR Z250
Price/Tablet: 9 THB
Price/Bottle: 540 THB (60 tab)

2. 3TC 150 mg + NVP 200 mg + d4T 30 mg
Trade Name: GPO-VIR S30
Price/Tablet: 8 THB
Price/Bottle: 480 THB (60 tab)

3. Abacavir 300 mg (ABC)
Trade Name: Ziagenavir
Price/Tablet: 53 THB
Price/Bottle: 3,180 THB (60 tab)

4. Abacavir 600 + 3TC 300
Trade Name: KIVEXA
Price/Tablet: 105 THB
Price/Bottle: 3,150 THB (30 tab)

5. Atazanavir 200 (ATV)
Trade Name: REYATAZ
Price/Tablet: 162.50 THB
Price/Bottle: 9,750 THB (60 tab)

6. Atazanavir 300 (ATV)
Trade Name: REYATAZ
Price/Tablet: 288 THB
Price/Bottle: 8,640 THB (30 tab)

7. AZT 300 mg + 3TC 150 mg
Trade Name: Zilavir
Price/Tablet: 10 THB
Price/Bottle: 600 THB (60 tab)

8. Darunavir 300 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 65 THB
Price/Bottle: 7,800 THB (120 tab)

9. Darunavir 600 mg (DRV)
Trade Name: PREZISTA
Price/Tablet: 130 THB
Price/Bottle: 7,800 THB (60 tab)

10. Didanosine 250 mg (ddl)
Trade Name: VIDEX*EC 250
Price/Tablet: 81 THB
Price/Bottle: 2,430 THB (30 cab)

11. Didanosine 400 mg (ddl)
Trade Name: VIDEX*EC 400
Price/Tablet: 125 THB
Price/Bottle: 3,750 THB (30 cab)

12. Efavirenze 600 mg (EFV) (Original)
Trade Name: STOCRIN
Price/Tablet: 27 THB
Price/Bottle: 810 THB (30 tab)

13. Efavirenze 600 mg (EFV) (Generic)
Trade Name: EFAMAT
Price/Tablet: 11 THB
Price/Bottle: 330 THB (30 tab)

14. Etraverine 100 mg (ETV)
Trade Name: Intelence
Price/Tablet: 85 THB
Price/Bottle: 10,200 THB (120 tab)

15. Lamivudine 150 (3TC)
Trade Name: LAMIVIR
Price/Tablet: 4 THB
Price/Bottle: 240 THB (60 tab)

16. Lamivudine 300 (3TC)
Trade Name: LAMIVIR
Price/Tablet: 8 THB
Price/Bottle: 240 THB (30 tab)

17. Lopinavir/Ritronavir 100/25 (LPV/r)
Trade Name: Aluvia
Price/Tablet: 22.50 THB
Price/Bottle: 1,350 THB (60 tab)

18. Lopinavir/Ritronavir 133.3/33.3 (LPV/r)
Trade Name: Kaletra
Price/Tablet: 30 THB
Price/Bottle: 5,400 THB (180 cab)

19. Maraviroc 150 (MVC)
Trade Name: Celsentri
Price/Tablet: 189 THB
Price/Bottle: 11,340 THB (60 tab)

20. Maraviroc 300 (MVC)
Trade Name: Celsentri
Price/Tablet: 189 THB
Price/Bottle: 11,340 THB (60 tab)

21. Nevirapine 200 mg (NVP)
Trade Name: NERAVIR
Price/Tablet: 6 THB
Price/Bottle: 360 THB (60 tab)

22. Raltegravir 400
Trade Name: ISENTRESS
Price/Tablet: 227 THB
Price/Bottle: 13,620 THB (60 tab)

23. Rilpivirine 25 (RPV)
Trade Name: EDURANT
Price/Tablet: 7 THB
Price/Bottle: 210 THB (30 tab)

24. Ritonavir 100 mg (RTV)
Trade Name: Norvir
Price/Tablet: 36 THB
Price/Bottle: 3,024 THB (84 cab)

25. Saquinavir 500 mg (SQV)
Trade Name: Invirase
Price/Tablet: 80 THB
Price/Bottle: 9,600 THB (120 tab)

26. Stavudine 30 mg (d4T)
Trade Name: STAVIR
Price/Tablet: 4 THB
Price/Bottle: 240 THB (60 cab)

27. TDF 300 mg + FTV 200 mg (Original)
Trade Name: Truvada
Price/Tablet: 70 THB
Price/Bottle: 2,100 THB (30 tab)

28. TDF 300 mg + FTV 200 mg (Generic)
Trade Name: RICOVIR-EM
Price/Tablet: 34 THB
Price/Bottle: 1,020 THB (30 tab)

29. TDF 300 mg + FTV 200 mg + EFV 600 mg (Original)
Trade Name: ATRIPLA
Price/Tablet: 88 THB
Price/Bottle: 2,640 THB (30 tab)

30. TDF 300 mg + FTV 200 mg + EFV 600 mg (Generic)
Trade Name: TEEVIR
Price/Tablet: 35 THB
Price/Bottle: 1,050 THB (30 tab)

31. Tenofovir 300 mg (Original)
Trade Name: Viread
Price/Tablet: 45 THB
Price/Bottle: 1,350 THB (30 tab)

32. Tenofovir 300 mg (Generic)
Trade Name: Tenofovir
Price/Tablet: 27 THB
Price/Bottle: 810 THB (30 tab)

33. Zidovudine 100 mg (AZT)
Trade Name: ANTIVIR
Price/Tablet: 3 THB
Price/Bottle: 300 THB (100 cab)


คำแนะนำจากคุณหมอ แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ เกี่ยวกับวิธีการทานยาต้านไวรัส และการเปลี่ยนยา ทำได้หรือไม่