ทูตโครงการอดัมส์เลิฟ
ทูตและต้นแบบของโครงการอดัมส์เลิฟ ที่มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับเอชไอวี และรณรงค์ให้คนไทยไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี อดัมส์เลิฟขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้