รับสมัครงาน

ด่วน รับสมัคร ผู้ดูแลอาสาสมัครออนไลน์และออฟไลน์ที่คลินิก (2 อัตรา)
โพสต์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ความรับผิดชอบ:


- จัดหา อาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย อธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยและคุณสมบัติ
- ดูแลจุดประชาสัมพันธ์อดัมส์เลิฟ
- ติดต่อ ประสานงาน ทางโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ เพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการ
- ติดต่อ ประสานงานระหว่างหัวหน้างานวิจัย ทีมงาน และอาสาสมัคร
- บันทึก และเก็บข้อมูลอาสาสมัคร รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าวิจัย และผู้จัดการโครงการวิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการพูดคุยเชิญชวนอาสาสมัคร
- มีประสบการณ์ทำงานทางคลินิก หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ
- มีความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งด้านเวลา เพื่อตรงกับเวลาของอาสาสมัครในบางกรณี
- สามารถทำงานตาม deadline ได้
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Words, Power Point, Excel และ Internet เป็นอย่างดี
- มีคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตนเอง
- สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ได้แก่ 8.00 - 16.00 หรือ 13.00 - 21.00 น.

If you are interested, please feel free to send your resume to chattiya.ehr@trcarc.org