เกี่ยวกับ คลีนิคนิรนาม


คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นคลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่บริการให้คำปรึกษา แนะนำและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไป และแก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด (เพราะไม่มีการแจ้งชื่อและที่อยู่ ของผู้ตรวจ) มีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีทั้งก่อนและหลังการตรวจเพื่อให้ผู้มารับบริการ สามารถเข้าใจการตรวจอย่างถูกต้อง คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอสด์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2534 ซึ่งเดิมที่ทำการอยู่ที่สถานเสาวภา ปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548


ตลอดระยะเวลาการดำเนิน งาน 15 ปีที่ผ่านมา คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 70-80 คน หรือประมาณปีละ 20,000 คน คนที่ยังไม่ติดเชื้อได้รับข้อมูลและการให้การปรึกษาที่ถูกต้องเพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ขึ้นมาภายหลัง คนที่ติดเชื้อแล้วจะได้รับข้อมูลในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ที่ดี สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนนาน

ในปี พ.ศ.2548 คลีนิคนิรนามได้ดำเนินการการตรวจวัณโรคแฝงซึ่งเป็นการตรวจเพื่อป้องกันการ เกิดวัณโรคในผู้ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วซึ่งมีโอกาสในการก่อเกิดโรค ได้สูงกว่าในคนที่ไม่มีการติดเชื้อ มีการให้ยาเพื่อป้องกันการเกิดของวัณโรคที่แฝงอยู่ในผู้ติดเชื้อ ซึ่งช่วยความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อได้ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการตรวจวัณโรคแฝงประมาณเดือนละ 300-400 ราย อีกทั้งทางคลีนิคนิรนามได้จัดให้มีคลินิกปรึกษาโรคผิวหนังและคลินิกสุขภาพ สตรี การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน ซิฟิลิส เป็นต้น.