หลักการ 4 ข้อของการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


ใหม่ล่าสุด !!

องค์ประกอบที่จะทำให้ติดเชื้อ / แพร่เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำโดย เกรกอรี่ คาร์ล สำหรับใช้เป็นข้อมูลให้ความรู้ในเว็บไซต์อดัมส์เลิฟ www.adamslove.org โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย