เราทำอะไร

Adam's Love คือ โครงการรณรงค์ด้านการสื่อสาร โดยเพอร์เพิล เฮซ เอเขีย และสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกันและรณรงค์การตรวจเชื้อเอชไอวีและโรค เอดส์ ในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทย และระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี