Sponsors

โครงการนี้ จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ผู้สนับสนุนด้านพีอาร์
ผู้ให้การสนับสนุนด้านสื่ออย่างเป็นทางการ
องค์กรภาคี