คำสำคัญเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


คำสำคัญเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรียบเรียงโดย เกรกอรี่ คาร์ล และทีมงานศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลให้ความรู้ในเว็บไซต์อดัมส์เลิฟ www.adamslove.org โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย