หน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุน

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
โครงการโดย เพอร์เพิล เฮซ เอเชีย

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ผู้สนับสนุนด้านพีอาร์
ผู้ให้การสนับสนุนด้านสิ่งของและบริการ
ผู้ให้การสนับสนุนด้านสื่อ
องค์กรภาคี