ทีมงานอดัมส์เลิฟ

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
โครงการโดย เพอร์เพิล เฮซ เอเชีย

ผู้ก่อตั้ง อำนวยการและปรึกษาโครงการ โดย
 • ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค 
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
   
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนาถ อนันต์วรณิชย์
  รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  รองหัวหน้าทีมวิจัย SEARCH
   
 • แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
  หัวหน้าทีมป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  หัวหน้าทีมวิจัย SEARCH 
   
 • นายทารันดีป อานันท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
   

   
ภายถ่ายแฟชั่น โดย
 • คุณหฤหรรษ์ แอร์รี่ นพวรรณ
 • คุณณัฐ ประกอบสันติสุข
 • คุณธนพล แก้วพริ้ง
อดัมส์เลิฟคอนเซ็ป รูปแบบ ทิศทางการออกแบบ และวิดีทัศน์ทั้งหมด จัดทำโดย
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม MSM
 • คุณจุรีย์พร จันทรภักดี
 • คุณศิริพร โนนน้อย
ให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาและอดัมส์แชทรูม
 • คุณเกรกอรี่ คาร์ล
 • คุณศศิวรรณ ศรีขาว